Obchodní podmínky

Objednávka

Objednat si naše skladové zboží či výrobu nábytku na míru je možné dvěma způsoby – písemně (poštou, e-mailem) nebo telefonicky.

Dodací lhůty

Dodací lhůty jsou závislé na tom, zda je vybrané zboží skladem, nebo zda půjde o výrobu na zakázku. Doba, která uplyne mezi objednávkou skladového zboží a jeho doručením na adresu objednatele je závislá na počtu aktuálních objednávek a tzv. optimalizaci tras, ale neměla by přesáhnout  horizont několika dnů. U atypických prvků, speciálních služeb a při dodávkách velkých celků je konkrétní termín dodávky individuálně upřesněn po dohodě se zákazníkem.

Ceny zboží

Ceny jednotlivých kusů nábytku skladem jsou garantovány v aktuální výši v den objednávky a obsahují DPH. Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat jednorázové množstevní slevy.

Platba za zboží a jeho dopravu

NÁKUP NA ZKOUŠKU

V rámci programu NÁKUP NA ZKOUŠKU dodavatel zboží doveze odběrateli na zadanou adresu, a pokud odběratel zboží nepřevezme, dodavatel zboží odveze bez nároku na přepravné zpět. V případě převzetí zboží odběratelem dojde k uzavření kupní smlouvy na místě. Služba NÁKUP NA ZKOUŠKU se týká jakékoli objednávky v minimálně hodnotě 15.000,- Kč za podmínky platby v hotovosti při převzetí. Služba NÁKUP NA ZKOUŠKU není poskytována pro zboží vyrobené pro odběratele na zakázku.

PLATBA ZA FIREMNÍ DOPRAVU

Zboží vybrané z prodejního katalogu dodavatele může dodavatel dopravit vlastní dopravou na kterékoli místo v rámci České republiky zdarma. Jedinou podmínkou je minimální výše objednávky v hodnotě 15.000,- Kč. V takovém případě hradí dodavatel veškeré náklady spojené s dopravou a vykládkou objednaného zboží. Cena dopravy zboží v hodnotě méně než 15.000,- Kč je zpoplatněna, výše dopravného je odvozena od velikosti objednaného zboží (tedy typu dopravního prostředku) a tzv. optimalizace tras. Po přijetí objednávky dodavatel výši přepravného vyčíslí a předloží odběrateli k odsouhlasení. Takto definovaná částka je následně garantována. Platba za zboží jakož i přepravné jsou požadovány v hotovosti při převzetí zboží. Cena firemní dopravy za zboží vyrobené na zakázku je stanovena individuálně.

PLATBA ZA DOPRAVU PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ

Pokud zvolí odběratel dopravu zboží jím vybranou a objednanou přepravní společností, bude dodavatelem zboží zabaleno a předáno přepravní společnosti. Platba za zboží je v takovém případě vyžadována předem převodem na účet dodavatele, platbu za dopravu vypořádá odběratel přímo s přepravní společností. V tomto případě nejsou poskytovány výhody programu Nákup na zkoušku, ale je možno vrátit zboží v původním stavu do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu zpět do expedičního skladu dodavatele.

PLATBA ZA ZASLÁNÍ POŠTOU

Balíčky do 2 kg jsou zasílány prostřednictvím České pošty za paušální poplatek 300,- Kč. Platba za zboží je v takovém případě vyžadována předem převodem na účet dodavatele. Ani v tomto případě nejsou poskytovány výhody programu Nákup na zkoušku, ale pokud jste spotřebitel, pak je možno vrátit zboží v původním stavu do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu zpět do expedičního skladu dodavatele.

Montáž

V případě zájmu provádíme montáž a instalaci zakoupeného zboží v prostorách zákazníka, ceny za tyto služby jsou stanoveny individuálně dle rozsahu..

Popis nabízeného zboží

V popisech jednotlivých nabídek zboží jsou uvedeny pouze základní parametry zboží. Označení druhu materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno, je míněno jako materiál převažující, nevylučuje to i přítomnost malého množství jiného materiálu. U originálních opravovaných kusů může být při opravě použit i materál nepůvodní, nový. Všechny rozměry uvedené v popisech jsou přibližné, jedná se vždy o rozměry maximální vnější.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi dodavatelem – společností Interdecor Design s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha3 (dále dodavatel) a kupujícími (dále odběratel), a jsou závazné pro veškerý obchodní styk, pokud dvoustranné smluvní vztahy tyto podmínky neupravují jinak.

2. Ceny

Ceny výrobků dodávaných dodavatelem vycházejí z užitných vlastností výrobků, aktuálních provozních nákladů výrobce, kurzu CZK a platných cenových a daňových předpisů.

2.1 Ceníky

Ceny nabízeného sortimentu výrobků jsou uvedeny v cenících dodavatele. V těchto cenících jsou uvedeny ceny pro koncového zákazníka, bez množstevních, dealerských nebo jiných slev. Ceníky jsou k dispozici v tištěné formě nebo elektronické formě.
Ve všech cenících dodavatele jsou uváděny ceny včetně DPH.

Ceny výrobků, které nejsou uvedeny v ceníku, jsou kalkulovány individuálně formou cenové nabídky.

2.2 Platnost ceníků a jejich změny

Ceníky jsou platné do vydání nového ceníku, zpravidla na dobu jednoho roku. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit tyto ceny i v průběhu kalendářního roku z důvodu:

– změny kurzu CZK o více než 5 %
– změn cen dodavatelů surovin
– změn platných daňových předpisů

popř. změn dalších objektivních podmínek.

Dodavatel doporučuje odběratelům, aby si před objednáním zboží nebo služeb ověřili aktuální ceny.

2.3 Slevy a skonta

Dodavatel přiznává tyto základní slevy:

– 1% z OC jako skonto fakturované částky v rozmezí 300.000 – 600.000,- Kč
– 3% z OC jako skonto fakturované částky od 600.001,- Kč

V případě opakovaného nebo hrubého porušení smluvních závazků ze strany odběratele si dodavatel vyhrazuje právo poskytování rabatů a slev upravit.

Prodávající může na výrobek nebo výrobkovou skupinu poskytnout i jiné formy slev a to zejména v případě: akčních nabídek, doprodeje, nebo nadstandardního objemu objednávky.

3. Dodací a platební podmínky

3.1 Objednávka / kupní smlouva

Odběratel specifikuje své požadavky na dodávku zboží v objednávce nebo návrhu kupní smlouvy, kde uvede především:

– kód a typ požadovaného zboží a jeho množství
– fakturační adresu, termín dodávky a druh dopravy
– jméno pracovníka, který objednávku vystavil a další údaje umožňující řádné vystavení daňového dokladu dle zákona 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Objednávku lze doručit písemně, poštou nebo e-mailem, je ji však možno specifikovat i ústně popř. telefonicky, s následným písemným potvrzením. Dodavatel ověří správnost a úplnost specifikace objednaného zboží.

4. Zrušení objednávky, vrácení zboží

Odběratel, který zruší objednávku je povinen uhradit dodavateli prokazatelné vícenáklady související se zrušením objednávky, pokud takové vzniknou. Toto ustanovení neplatí pro objednávky zboží z internetového katalogu Svět pokladů v rámci akce Nákup na zkoušku, a dále pro zboží zaslané poštou nebo přepravní společností zvolenou spotřebitelem.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

– údaje zadané při objednání jsou neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle dodavatel informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
– zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo je vyprodáno nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
– odběratel v předchozí době odmítl převzít jiné jím objednané zboží
– uskutečnění dodávky není možné z technických, klimatických či jiných důvodů.

5. Záruka

V souladu s novelou Občanského zákoníku odběratel poskytuje spotřebitelům na prodávané nové zboží standardní záruku dva roky, pokud není uvedeno na faktuře jinak. Záruční doba subjektům, které nejsou spotřebiteli (tj. při vystavení dokladu o prodeji na jméno právnické osoby nebo na jméno fyzické osoby s uvedením IČO/DIČ) není stanovena Občanským zákoníkem a stanovujeme ji na šest měsíců od data prodeje. Záruka není uznána především v případě nesprávného užívání výrobku či nedodržení zásad uvedených v Návodu na používání a údržbu nábytku.

6.REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud nebude dohodnuto jinak, reklamace se vyřizují v provozovně provozovatele v Kutné Hoře, Potoční 170. Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě prokázání vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu, výměnu nebo vrácení peněz dle účtované ceny zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace, v případě nahrazení výrobku novým výrobkem, začíná běžet záruční doba nová. Spotřebitel, který zakoupil zboží s doručením na dobírku či prostřednictvím externí přepravní společnosti, má dle § 1829 Zákona 89/2012 Sb. –  Občanského zákoníku právo zakoupené zboží v nepoškozeném stavu vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Náklady spojené s doručením zboží zpět prodávajícímu hradí spotřebitel. Toto však neplatí pro zboží, zakoupené přímo v provozovnách prodávajícího, či zakoupené formou „Nákup na zkoušku“, v těchto případech nedochází k uzavření kupní smlouvy po internetu, a nelze tedy uplatnit § 1829 Občanského zákoníku. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Vrácené a reklamované zboží  je přijímáno na adrese: Interdecor Design s.r.o., Potoční 170, 284 01 Kutná Hora, pokud není stanoveno jinak. O vrácení zboží musí spotřebitel informovat prodávajícího na příslušném formuláři (vzor viz příloha v zápatí) do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží, a to poštou nebo e-mailem na adresu info@svetpokladu.cz.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách. Kupující prohlašuje, že se před provedením objednávky seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že s těmito souhlasí.

8. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018 do odvolání.